MODIFICĂRI ÎN LEGISLAȚIA PRIVIND ASOCIAȚIILE ȘI FUNDAȚIILE

La sfârșitul lunii noiembrie a.c. a apărut Legea nr. 276/2020 pentru modificarea și completarea OG nr. 26/2020 cu privire la asociații și fundații. Modificările și adăugirile sunt importante, și în cele ce urmează vom enumera câteva dintre ele:

1. asociațiile (și fundațiile) vor avea doar statut, care va fi încheiat sub semnătură privată (până acum putea fi încheiat doar în formă autentică sau atestat de un avocat); forma autentică rămâne obligatorie în cazul în care aportul în natură este dat de bunuri imobile;
2. nu mai există limită minimă a activului patrimonial (până acum era de minim 200 lei);
3. se modifică elementele obligatorii care trebuie cuprinse în statut, sub sancțiunea nulității absolute;
4. statutul va fi depus într-o singură copie conformată cu originalul de persoana împuternicită să obțină personalitatea juridică;
5. este obligatorie depunerea, la momentul înscrierii, a declarației pe propria răspundere privind beneficiarii reali, cu excepția cazului când asociația este formată doar din persoane fizice iar acestea sunt singurii beneficiari reali;
6. se acceptă denumirea asociației într-o limbă străină, sub condiția ca la cererea de eliberare a dovezii de disponibilitate a denumirii să fie atașată o traducere legalizată a denumirii. Excepție fac numele proprii intraductibile sau denumirile consacrate internațional, pentru care nu este nevoie de traducere;
7. nu mai este necesar avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință (adică acel atât de temut acord al asociației de proprietari și al vecinilor) dacă persoana împuternicită cu obținerea personalității juridice dă o declarație pe propria răspundere cum că asociația nu va desfășura activitate la sediul ales;
8. se simplifică formalitățile pentru situația în care printre asociați se numără și o persoană juridică;
9. în privința fundațiilor, limita minimă a activului patrimonial inițial se modifică la de 10 (zece) ori salariul minim brut pe țară la data constituirii fundației (până acum era de 100 de ori această valoare). Pentru fundațiile al căror scop exclusiv este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul va fi de 2 (două) ori acest salariu (până acum era de 20 de ori această valoare);
10. în cazul asociațiilor, adunarea generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă;
11. consiliul director al asociațiilor poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o treime din componența sa (până acum era o pătrime);
12. în cazul ambelor forme (asociații și fundații), ședinţele consiliului director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură electronică extinsă;
13. în caz de modificare a statutului, hotărârile privind aceste modificări se depun la instanță în copie conformată cu originalul de persoana împuternicită să desfășoare procedura de modificare;
14. ori de câte ori intervine vreo modificare privind beneficiarul real, asociațiile și fundațiile au (aveau și până acum) obligația de a comunica aceste modificări. Noua lege introduce două excepții: a) asociaţiile sau fundaţiile constituite/conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuţi în statut și b) asociațiile de dezvoltare intercomunitară;
15. declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi comunicată fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier (până acum avea obligatoriu formă autentică);
16. Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial va avea patru secțiuni distincte, pentru: asociații, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționate, fundații și federații.

Așa cum am menționat deja, cele de mai sus sunt doar o parte dintre modificările și completările aduse OG nr. 26/2020. Ele au intrat în vigoare la data de 05.12.2020.

Share this post